Ontstaangeschiedenis

De Sporthal na twintig jaar toch nog een feit!

Sportieve dorpsgenoten,
Ruim twintig jaar voor de realisatie werd er in de kern Schipluiden al gesproken over de plaatsing van een volwaardige sporthal die zou voldoen aan alle wensen van de mogelijke gebruikers. Vele plannen kwamen en vele plannen verdwenen ook weer in de politieke prullenbak. Echter drie verenigingen, LTC Keenenburg, V.V. Schipluiden en H.V. Schipluiden, hadden ieder de vurige wens een sporthal te realiseren om daarmee hun sportieve mogelijkheden uit te breiden en in de 21ste eeuw binnensporten op niveau binnen de kern van Schipluiden mogelijk te maken.

Eindelijk leek er in december 2002 schot in de zaak te komen: de drie verenigingen zaten met de gemeente om tafel om hun wensen neer te leggen. Na enkele besprekingen te hebben gevoerd leek de gemeente in overleg met de lokale politiek in te kunnen stemmen met de subsidiering van een sporthal op het huidige sportcomplex, onder voorwaarde dat de exploitatie door de verenigingen werd gedragen.

Na deze positieve geluiden is er erg hard gewerkt. De sportverenigingen hebben samen met enige “buitenstaanders” de commissie sporthal opgericht, toen kon het echte werk beginnen. De voorzitter schrijft: “Van tevoren probeer je in te schatten wat een dergelijke klus voor werk met zich meebrengt. Je peilt de mening van vrouw, kinderen en compagnon en komt tot de conclusie dat het wel eens veel tijd kan gaan kosten. De voldoening zal echter groot zijn en ook het idee dat dit wel eens de finale kan zijn speelt erg mee.” Ook bij menig ander lid werd deze overweging gemaakt maar uiteindelijk werd aldus weloverwogen de klus met veel plezier “aangenomen”. Binnen enkele weken werd een zeer gedegen realisatieplan aangeboden aan de gemeente. Het resultaat van het vele vaak nachtelijke uurtjes werk door een ieder.

De eerste tegenvaller was in aantocht, de gemeente leek opeens terug te gaan krabbelen en probeerde de zaken anders voor te stellen dan eerder was gesuggereerd. De procedure verliep moeizaam en zoals wethouder Keijzer later ook al aangaf, niet geheel gladjes. Wij hadden gedacht voor een gezamenlijk doel te strijden waarbij vooral snelheid was geboden. De snelheid bleek echter een ietwat voorbarige conclusie, dit ondanks het feit dat wij binnen no time een gedegen plan moesten voorleggen. Wij verbaasden ons over de in onze ogen plotselinge terughoudendheid bij de ambtenaren en politiek. Voornamelijk bij het PAK en de CDA leek men de realisatie van de sporthal verder vooruit te willen schuiven. Voor de VVD was het al een uitgemaakte zaak: de sporthal moest er komen en wel zo snel mogelijk. Naast vele vergaderingen binnen onze eigen commissie begon aldus het politieke spel. Fractie-, commissie- en raadsvergaderingen werden afgelopen om onze plannen nader toe te lichten en te verdedigen. Hiernaast was er frequent contact met de ambtenaren om hun tegenwerpingen te weerleggen. Gelukkig leek echter politiek gezien beetje bij beetje het draagvlak voor een snelle realisatie van de hal toe te nemen. Een besluit zou genomen moeten worden in de raadsvergadering van mei.

In de raadsvergadering van 27 mei 2004 werd er uiteindelijk na meerdere schorsingen ingestemd met een compromisvoorstel van het CDA. De hal moet vanuit de verenigingen worden gerealiseerd waarbij de gemeente een éénmalige subsidie verleend van € 500.000,--. Wij betreuren het dat de door ons begrote € 750.000,-- niet ter beschikking wordt gesteld echter dit was toen het meest haalbare. Het collegevoorstel was om de realisatie uit te stellen tot de nieuwe fusiegemeente gevormd zou zijn. In Maasland was al te horen dat de sporthal in Schipluiden niet door zou gaan! Gelukkig is dit uitstel en in mijn ogen afstel ons bespaard gebleven en heeft het dualisme hier zijn werk gedaan.

Natuurlijk waren we er nog niet. Via de verenigingen werd er op teruggekomen. Het gat van € 250.000,-  moest gedicht worden en dat zou natuurlijk samen met de Schipluidense dorpsgemeenschap ook lukken. Het allereerste succes was de naamgeving aan de hal. Post-Kogeko heeft voor 25 jaar zijn naam aan onze hal verbonden en mede daardoor was exploitatie van de hal mogelijk. Ondertussen ging een obligatie uitgifte hard op weg om een enorm succes te worden (zie hiervoor elders op deze website). Ook het zoeken naar sponsoren was begonnen en de eerste aanmeldingen kwamen ook al snel binnen. Kijk naar de speciale sponsor pagina op deze website.

De sporthal is in september 2005 in gebruik genomen, de officiële opening was op 30 december 2005.

Hopelijk tot gauw in de Post-Kogeko sporthal!

Met sportieve groeten,
Jaap Renaud Voorzitter Stichting Sporthal Keenenburg

 

 

Copyright © 2021. Post Kogeko Sporthal Schipluiden