Algemene huurvoorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het huren en gebruiken van de Post Kogeko Sporthal.

 1. De huurder is verplicht het aan hem in gebruik gegeven (deel van het) gehuurde te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor die ingebruikneming is verzocht. Het gehuurde omvat uitsluitend de voor sportbeoefening bestemde ruimten. Indien sprake is van gebruik van het gehuurde voor andere doeleinden dan sportbeoefening dan is dit alleen toegestaan indien verhuurder hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend.
 2. Het is de huurder niet toegestaan om het gehuurde zonder schriftelijke toestemming in gebruik te nemen en om het gehuurde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan derden (om niet) onder te verhuren.
 3. De huurder is verantwoordelijk voor alle door of vanwege hem personen en goederen, die zich in of op het gehuurde bevinden en hij is aansprakelijk voor alle gevolgen en schade die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en de hem ter beschikking gestelde sportattributen. (o.a. schade aan de attributen).
 4. De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of voor schade aan of vermissing van eigendommen van de verhuurder of van derden.
 5. Dienstdoende en andere medewerkers van de verhuurder, die in of op het gehuurde moeten zijn vanwege werkzaamheden of uit hoofde van hun functie, hebben te allen tijde toegang tot het gehuurde. De huurder dient aanwijzingen van deze medewerkers onverwijld en stipt op te volgen.
 6. De huurder zal binnen de huurtijd werkzaamheden moeten toestaan, indien deze kunnen worden verricht terwijl gebruik van het gehuurde door huurder mogelijk is. Indien er geen gebruik van het gehuurde mogelijk is, zal er worden gezocht naar alternatieven. Zijn deze niet aanwezig dan heeft de huurder recht op restitutie of creditering van een naar evenredigheid berekend deel van de huursom.
 7. Het verstrekken van consumpties en het oprichten van tijdelijke opstallen, lichtinstallaties en andere energieverbruikende apparaten zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 8. Alle rechten t.a.v. reclame of televisie in het gehuurde blijven aan de verhuurder voorbehouden.
 9. De huurtijd is altijd inclusief opzetten en afruimen van de benodigde toestellen en/of ander materialen.
 10. De huurder dient de huursom voor het gehuurde bij vooruitbetaling te voldoen op de in de huurovereenkomst, huurbevestiging of huurnota aangegeven wijze. De betaling dient voor het verstrijken van de op de nota aangegeven vervaldatum te hebben plaatsgevonden.
 11. De huurovereenkomst eindigt van rechtswege door het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde huurperiode.
 12. De huurder heeft niet de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen.
 13. Een afgelopen overeenkomst geeft de huurder niet vanzelfsprekend recht op continuatie van een volgend seizoen. Hiervoor dient de huurder ieder seizoen de aanvraag op de gebruikelijk wijze bij de verhuurder in te dienen.
 14. Wanneer een huurder doorspeelt op het gehuurde waar hij geen recht op heeft, dan wordt daarvoor het geldende tarief in rekening gebracht.
 15. De huurder kan de door hem niet benutte uren niet op een ander tijdstip inhalen.
 16. Het is niet toegestaan om de zaal met schoenen voorzien van zwarte zolen te betreden. Tevens dient de huurder gebruik te maken van schone zaalschoenen. Het is ten strengste verboden dranken en/of etenswaren in de sportzaal mee te nemen of te nuttigen.
 17. Het gebruik van HARS tijdens handbalwedstrijden of trainingen is niet toegestaan. Bij een eventuele overtreding van dit verbod zullen de schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald.
 18. Indien aan het einde van de speeltijd een andere sport zal aanvangen, dient de sportzaal 5 minuten voor de wisseling te worden leeggeruimd en verlaten.

 

 


 

 

Copyright © 2021. Post Kogeko Sporthal Schipluiden